โครงการปะการังเทียม

ดาวน์โหลด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปะการัง

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2552 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก ที่ประสบความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมเป็นกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการที่ผ่านมาเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ในการให้การสนับสนุนทุกปี ผลจากการจัดสร้างปะการังเทียมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวประมงมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำมากขึ้น และบางรายมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อตกปลาหรือดำน้ำ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในหมู่ชาวประมง ประชาชน และนักวิชาการอย่างแพร่หลายว่ากิจกรรมนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มพูนทรัพยากร ประมงให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ ของชาวประมง และประชาชนในพื้นที่และทรงมีพระราชดำรัสให้รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสานต่อ

โครงการปะการังเทียม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยให้สัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ทางทะเลจังหวัดภาคตะวันออก
2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนหลบภัย
3. ฟื้นฟูผลผลิตทางการประมง (การจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น)
4. ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของชาวประมงทะเลพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น(การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

4

โครงการปะการังเทียม มารีนไทย

1. โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า ขนาด 1 x 1 x 1 m จำนวน 400 ก้อน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณเกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง

งบประมาณ

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ส่งมอบเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด1
โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด4
โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด4
โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด1
โครงการจัดทำก้อนปะการังเทียมแบบลูกเต๋า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด4

2. โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า ขนาด 1 x 1 x 1 m จำนวน 100 ก้อน โดยการมัดรวม 4 ก้อน เพื่อป้องกันอวนลาก อวนรุน และเครื่องมือประมงพาณิชย์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย และทำการจัดวางใต้ทะเล บริเวณ กองปะการังเทียมเดิมของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่อ่าวบ้านพยูน – พลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

งบประมาณ

บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (GHECO-One Co., Ltd.)

ดำเนินการโดย

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1

ส่งมอบเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด9
โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด11
โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด11

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Marinethai.net
ติดตามเราได้ที่ : Facebook