ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

ดาวน์โหลด

รายละเอียดคุณลักษณะของระบบ VTMS ที่ทางบริษัทฯ รับวางระบบ

ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ VTMS จำหน่ายและติดตั้งโดยบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง เริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2548

ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ VTMS / AIS

ระบบ dKart Port Monitoring System เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือแสดงเป้าเรือที่รับได้จากเครื่อง AIS และเครื่องเรดาร์สำหรับระบบควบคุมและบริหารการจราจรทางน้ำ แสดงบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์, บันทึกเก็บลงในฐานข้อมูลของระบบ, สื่อสารและรับส่งข้อความระหว่างสถานีชายฝั่งกับเรือ, การประมวลผลของเป้าที่รับจาก AIS และเรดาร์เพื่อการวิเคราะห์และติดตามเรือช่วยในงานบริหารสำหรับท่าเรือขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น การท่าเรือฯ กรมขนส่งทางน้ำฯ หรือหน่วยยามฝั่ง เป็นต้น ขยายขีดความสามารถในการเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากการสัญจรทางน้ำ การเดินเรือ ตลอดจนการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในทะเล
โปรแกรมถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักและการแก้ไขปัญหาทางน้ำ คือ

– เพิ่มความปลอดภัยของชีวิตในทะเล
– เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรเดินเรือ
– ควบคุมการจราจรทางน้ำ
– เพิ่มการป้องกันสภาพแวดล้อมทางทะเล
– ป้องกันภัยต่างๆ บริเวณชายฝั่ง
– การป้องกันภัยและควบคุมกิจกรรมทางทะเล อื่นๆ

ระบบได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับของ IMO สำหรับ AIS ภายใต้กฏ SOLAS พัฒนาสถานีชายฝั่ง AIS ตามข้อกำหนดของ IMO ภายใต้ข้อบังคับ ISPS Code

ภาพรวมของระบบ

ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ
ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

The block scheme of dKart Port Monitoring System is shown in Figure below in its complete configuration.Each kind of an external sensor (radar, AIS transponder, CCTV camera) forms the basis of a dedicated sub-system of the System. We present below brief descriptions of each in the text of this section below together with the description of general System services (EN charts database, playback function, etc.).

จอภาพควบคุมและแสดงผล

dKart Monitoring Display (Operator Display Unit, ODU) is the kernel of the System. Its purpose is to display info arriving from the sensors of the System on the background of electronic charts.
The Display can also be used to control remote sensors and information exchange within the System in general.

The key functions of dKart Monitoring Display are:

– Display of info arriving from the sensors of the System on the monitor screen on the background of electronic charts
– Recognition and monitoring of objects within the System range
– Radar image overlay
– AIS targets display
– Remote sensor control
– CCTV tracking of targets
– Warning/Alarm generation according to user-defined criteria
– Recording and replay of navigational situations and radio communications

The System may comprise an arbitrary number of Displays according to the customer’s demand.
Each workstation on which dKart Monitoring Display software is installed can be configured independently regarding connections to databases of the System, access rights, available functionalities and specification of info to be shown/hidden on the screen.

ขีดความสามารถของระบบเรดาร์

ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

dKart Monitoring Display can receive info from both local and remote radars. The operator is also given functionalities to control radar performance. Radar info is processed using Radar Processors (RP) from prominent producers. RP types are chosen according to the System performance specific features at the customer’s. Both “raw” and synthesized radar image can be laid over electronic charts, e.g. including recognized (automatically or manually) target parameters. Meanwhile, safety and radiolocation support tasks can also be resolved using the “on chart” technique. Radar info can be considered trustworthy and reliable at the most due to robust processing algorithms used with the RPs

CCTV ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Use of dKart Monitoring Display allows connection to a video camera. Remote control functionalities are also provided, as well as the automatic focusing function at a selected vessel and further tracking it in such a way that the vessel image stays constantly on the screen. Targeting the camera can be done directly using the “on chart” technique, and so can other settings too.
The CCTV subsystem is intended to support port monitoring with visual image of the surveyed area. The System allows connection to up to 4 CCD video cameras each of which can be independently controlled by the ODU operator using the “on chart” technique regarding the zoom, tilt, etc. CCTV image can be shown on a dedicated ODU or in a dedicated TV window on the central ODU, in which access to CCTV related functionalities is provided through a graphic user-friendly interface.

ฐานข้อมูลของระบบ

The System uses the Central Database (Database of Navigational Situation) for storing all info related to sea traffic monitoring (e.g. tracked target coordinates, speeds and courses, special area coordinates and sailing conditions, etc.). Components of the System get necessary info by sending queries to the Central Database. The architecture like this automatically ensures consistency of info in all components of the System.
A rich functionality is offered to construct a wide variety of queries. Info returned by a query allows adjustable “on chart” and “in table” presentations.
The Central Database resides on a MS SQL or Oracle DB platform.
In fact, the Central Database is an aggregation of dedicated sub-databases, such as:
– Radar targets DB
– AIS targets DB
Separate storage of info about AIS and radar targets makes it possible to replay navigational situation exactly in its original view and distinguish between different targets or integrate identical ones using target integrator as Figure below.

ขีดความสามารถของระบบ AIS

aistrack,ระบบควบคุมจราจรทางน้ำ

Much like with radars, dKart Monitoring Display can receive info from both local and remote AIS base stations and control their performance. Moreover, target related info can also be received from other VTMS systems and even from foreign monitoring systems. Graphic interface of AIS target monitoring software has been developed following the general principles typical for most MS applications.

AIS info is continuously saved into the Central Database for further replay.

Charts ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

The System can display electronic charts in various formats, CM93/3 among them as one of the most popular. Having got type approval from IHO, CM93/3 can equally be used as a transfer format of data produced by C-MAP and national Hydrographic Offices. Data are so highly compressed by CM93/3 that one CD is enough for the complete world coverage. A C-MAP subscriber gets access to a unique real-time chart updating service.
Besides, with dKart Monitoring Display software S-57/3-formatted charts produced by national HOs are available directly, Figure 7. Updating service for S-57/3 charts is also provided on the basis of new info from these HOs.

Using a built-in graphic editor allows manipulation with user-defined objects (areas, sings, etc.) “laid over” official charts.
Charts are stored in a centralized database at the System’s server being equally available to all components of the System. Storing scheme like this saves space on the HDDs and ensures consistent updating.

การแสดงภาพย้อนกลับ

Since all info coming into the System is continuously saved into the Central Database, it can
be replayed exactly in its original form. The fragment of info to be replayed can be defined by:
– Area
– Time/ Date
– Ship’s name
– MMSI
– Call sign

While replay is running, the user can adjust presentation of info on the screen e.g. moving significant details to the fore ground and hiding others, etc. Original alarms and radio communications are replayed too synchronized with the picture on the screen. Time limit for info recording/replay depends only on the info carrier memory size and can be set by the operator. Automatic back-up function increases safety of info even more.

The function is realized through a Windows-type graphic user-friendly interface. Replay on the
chart is supported by the logbook shown in a tabular form.

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลัก

Modular approach underlies the architecture of the System. This means that the System is built from dedicated units (hard- and software), or sub-systems, in a way matching the customer’s requirements.
Besides, modular architecture of dKart Port Monitoring System allows integration with analogous systems by other producers already installed at the customer’s so that overall technical capabilities increase greatly.

The key Subsystems are:
– Radar                                – AIS                                – Database
– CCTV                                – VHF                               – Direction Finder
supported by the most popular auxiliary subsystems
– Weather database                              – Internet                              – Others
Each Subsystem implements an independent technological solution, which interacts with the other subsystems via standard interfaces, and this is exactly what makes customization of the System possible. For example, the System can be configured to receive signals from local or remote sensors, execute remote sensor diagnostics and control, use various data links, etc. Upgrading the System is easy too due to its modular architecture.

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

dKart AIS Workstations at Sabah Maritime Administration, Kota Kinabalu, Malaysia

dKart VTS/AIS incl. dKart AIS Workstations at Port Temrjuk Port Authority, Azov Sea, Russia

dKart AIS Workstations at Las Palmas Port Authority, Spain