เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทำธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทางทะเล เครื่องช่วยในการเดินเรือ อาทิเช่น เครื่องเรดาร์ เครื่องหยั่งน้ำหรือซาวเดอร์ เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม เครื่องพล๊อตเตอร์ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมของเรือประมงทั่วไป หลังจาก 15 ปีที่ได้เปิดดำเนินการในธุรกิจดังกล่าว บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้กลายเป็นผู้นำเข้าและมีสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารทางทะเล และ เครื่องช่วยในการเดินเรือเก็บสำรองคลังไว้จำหน่ายมากที่สุดในประเทศ

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการและจำหน่ายสินค้าอื่นๆ เพื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันภัยตามกฏ SOLAS ประจำเรือ อุปกรณ์เรือต่างๆ ทุกชนิด และ อะไหล่เครื่องจักรเรือ เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมทางเรือทุกประเภท เช่น เรือสำราญและเรือขนาดเล็กทั่วไป เรือประมงทุกขนาด เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน อู่ต่อเรือ สายการเดินเรือ และ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ ทั้งแบบเฉพาะระบบงาน หรือแบบบริหารทั้งโครงการ (Turnkey Project) จนบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ และยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์เทคโนโลยี่ขั้นสูงอื่นๆ สำหรับงานสื่อสารโทรคมนาคมทางทะเล และงานสำรวจอุทกศาสตร์อีกด้วย บริษัทฯ มิได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายเท่านั้น แต่รวมถึงการบริการวางระบบ การติดตั้ง การตรวจระบบก่อนเปิดใช้งาน และการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานทั้งทางภาคทฤษฎีและปฎิบัติ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่บริษัทฯ จำหน่าย

นอกเหนือจากการจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ยังได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็น สถานีบริการตรวจเครื่องมือสื่อสารคมนาคมประจำเรือ สำหรับเรือไทยและได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันและหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศให้เป็นสถานีบริการตรวจเครื่องมือสื่อสารคมนาคมประจำเรือสำหรับ เรือฮอนดูรัส เรือปานามา และ เรือกัมพูชา อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO9001:2015 จาก URS และ ได้รับการรับรองจากคลาสอันมีชื่อเสียงต่างๆในการตรวจสอบและบริการมากมาย