เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี 159 ปี สถาปณากรมเจ้าท่า

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด และ คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 159 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง 159 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานเรื่อยมาโดยมุ่งยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน
และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook