เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงานวันทะเลโลก 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2562 ณ สถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ในหัวข้อ “Empowering Women in the Maritime Community” ซึงปีนี้มีการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของ การส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในวงการเดินเรือไทยมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมบูธต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

4
5