ผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมสัมมนา “โครงการยกระดับความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ต่อการให้บริการของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ร่วมสัมมนา “โครงการยกระดับความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ต่อการให้บริการของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา และมีนายคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสายงานปฏิบัติการ 3 และผู้ร่วมดำเนินงาน (ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และคู่ค้า) เข้าร่วม ณ ห้อง Royal Dusit Grand Ballroom โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการภายใต้ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจของ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers โดยถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานด้านต่างๆ และตอบสนองความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)