องค์ประกอบต่างๆของทุ่น,สีแดง

องค์ประกอบต่างๆของทุ่น,สีแดง