งานระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ

ระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ

การนำส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ คือ ระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ หรือ สายส่งไฟฟ้าใต้น้ำ ซึ่งการติดตั้งและซ่อมบำรุงเมื่อเกิดความเสียหาย เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง และเพื่อป้องการความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่เรือเดินทะเลทิ้งสมอมาโดนสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้นำเสนอระบบแสดงตำแหน่งของทุ่นเครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง และโปรแกรมเฝ้าระวังอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนและป้องกัน เมื่อมีเรือเดินทะเลเข้ามาใกล้แนวสายเคเบิ้ล ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน short message ของระบบ Automatic Identification System (AIS) ไปยังเรือที่เข้ามาใกล้ทันทีพร้อมกับแจ้งศูนย์ควบคุมให้รับทราบ เพื่อเฝ้าระวัง

Virtual AIS AtoN

Virtual AIS AtoN หรือ ระบบสร้างภาพแสดงทุ่นเครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง โดยการส่งสัญญาณวิทยุในระบบ AIS เพื่อใช้สร้างภาพเป้าของทุ่นเครื่องหมายทางเรือเสมือนจริง แสดงในบริเวณแนวเขตพื้นที่เฉพาะ หรือแสดงตามแนวสายเคเบิลใต้น้ำ สามารถเฝ้าติดตามสถานะของเรือเดินทะเล และแสดงภาพทุ่นเครื่องหมายบนจอภาพเครื่องระบบ AIS ของเรือ และบนจอแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) ที่เชื่อมต่อกับ AIS ทำให้เรือเดินทะเลที่สัญจรเข้ามายังบริเวณที่มีสายเคเบิลใต้น้ำจะทราบถึงตำแหน่งของแนวสายเคเบิ้ล ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้สายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงต่อการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคได้ตลอดเวลา สามารถทำหน้าที่ป้องกันเหตุอันตรายจากการทิ้งสมอของเรือเดินทะเล ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิลใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนสัญจรเข้ามาในเขตแนวสายเคเบิลใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ติดตั้งวางพาดอยู่บนท้องทะเลภูมิภาค ระบบจะทำการแจ้งเตือนเรือเดินทะเลทุกลำที่ Virtual AIS AtoN จึงนับว่าเป็นระบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วนทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริโภค และเรือเดินทะเลทั่วไป

นอกจากการสร้างภาพจำลองทุ่นเครื่องหมายทางเรือด้วยระบบ Virtual AIS AtoN แล้ว บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ยังให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมทุ่นเครื่องหมายทางเรือทุกชนิดสำหรับท่าเรือ ในกรณีทีเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ท่าเรือสามารถให้บริการแก่เรือที่สัญจรในร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยและอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการติดตั้ง

ระบบ AIS Base Station

ระบบ AIS Base Station โดย มี 3 ระดับ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า คือ ระดับ S ระดับ M ระดับ L และระดับ XL บริษัทมีความพร้อมในการร่วมออกแบบระบบ AIS Base Station ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบที่จัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด