มารีนไทย กรุ๊ป จัดบรรยายพิเศษ Increasing efficiency and effectiveness at works for future success

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 มารีนไทย กรุ๊ป ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Increasing efficiency and effectiveness at works for future success)” ตามนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย วิทยากรพิเศษ เป็นผู้บรรยาย ณ อาคารวิภากร ชั้น 3 ห้อง 301 โรงเรียนสยามการเดินเรือ ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ