เติมเงินเครื่องสื่อสารดาวเทียม

เติมเงินเครื่องสื่อสารดาวเทียม

การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นเทคโนโลยี่ล่าสุดของปัจจุบัน ที่ให้บริการครอบคุลมพื้นที่ได้กว้างไกลมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆ และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีมากที่สุด บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเครือข่ายดาวเทียมเป็นออกเป็น 4 เครือข่ายคือ เครือข่ายดาวเทียม INMARSAT, IRIDIUM, ACeS และTHURAYA นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการ Service Provider สำหรับการใช้งานโทรศัพท์ โทรสาร E-mail และ รับส่งข้อมูล ผ่านเครือข่ายดาวเทียมดังกล่าวอยู่ด้วย