ผลงานการจําหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจําลองทางเรือ

เครื่องมือฝึกจำลองทางเรือ

ชุดฝึกจำลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วยเครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR)

เครื่องฝึกจำลองการปฏิบัติงานเรือเสมือนจริง (Virtual Reality Maritime Trainer)

คือการฝึกอบรมปฏิบัติงานเรือโดยใช้เครื่องฝึกจำลองเสมือนจริง VR ที่พัฒนาจากสภาพแวดล้อมของเรือจริง ซึ่งช่วยให้สามารถจำลองกรณีศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนเรือได้ การฝึกอบรมแบบ VR นี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุด้วยความตื่นเต้น ภาพ เสียง ความรู้สึก และ แรงโน้มถ่วงที่เสมือนจริง สามารถทำการฝึกอบรมได้หลายคนไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกพร้อมๆ กัน มีระบบการเรียนและการทดสอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมเพื่อทำการสอบได้ตามต้องการ มีระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรมและผลการสอบของผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคน ด้วยภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ลื่นไหล และผสมผสานได้เสมือนจริง (Virtual Reality) ตลอดการฝึกอบรม

High Voltage Simulator

เครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง ตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่าง (IMO) ที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองการเรียนการสอน การฝึกอบรม ในภาคปฏิบัติ ให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการทำงานจริง และได้รับการฝึกเป็นไปตามข้อกำหนดของ STCW 2010 และหลักสูตรต้นแบบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO model Course) ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการศึกษา

การปฏิบัติงานปั้นจั่นยกของกลางลำเรือ
(Mid-Ship Crane Operation)
ความชำนาญในการใช้เรือช่วยชีวิต
(Proficiency in Survival Craft)
การปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน
(Tanker Operation)
การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
(Practical Examination of Life Saving Appliances (LSA)
การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
(Practical Examination of Fire Fighting Equipment (FFE)
การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวน้ำบรรทุกของเรือ
(Practical Examination of Load Line related Items)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน
(Emergency Diesel Generator)
เครื่องควบคุมหางเสือ
(Steering Gear)
ระบบดับเพลิงชนิดโฟม ติดตั้งประจำดาดฟ้า
(Fixed Deck Foam Fire Fighting System)
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน
(Emergency Fire Pump)
การปฏิบัติงานรับเฮลิคอปเตอร์
(Helicopter Operation)
ทดสอบการชำระล้างผนังเรือ
(Wall Wash Test)
การขับปั้นจั่น
(Crane Driver)
ความชำนาญในการใช้เรือเร็วช่วยชีวิต
(Proficiency in Fast Rescue boats)
พลุและสัญญาณขอความช่วยเหลือทางทะเล
(Maritime Distress Flares & Signals (Pyrotechnics)
การตรวจสอบโครงสร้างของเรือ
(Vessel Structural Inspection)

ผลงานการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจำลองทางเรือ

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 8 Trainee Stations และ 2 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า
ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 16 Trainee Stations และ 16 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วยเครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

ตราอักษร ARI รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations และ Radar ARPA Keyboard

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations
และ 5 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS
และ ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วย เครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR) ตราอักษร ARI Simulation

โรงเรียนสยามการเดินเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ตราอักษร ARI Simulation รุ่น Bridge Simulator 240 Deg H.F.O.V.