เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรมตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเทคนิค และสาธิตการใช้งานเครื่องโซนาร์ และเรดาร์

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ Koden Electronics Co., Ltd. จัดอบรมทางเทคนิคและสาธิตการใช้งานเครื่องโซนาร์ เรดาร์ และ KSD-1100 Multi – function display ตลอดจนการบำรุงรักษา และเทคนิคการซ่อมทำเบื้องต้นสำหรับสินค้าตัวใหม่ของ KODEN และ SUZUKI รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่น่าสนใจ
โดยผู้บริหารจากโรงงานผู้ผลิต

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มี Mr. K Nishida, Mr. S Wakushima คุณคนิล ลาภอิทธิสันต์ คุณมนูญศักดิ์ สินโพธิ์ เป็นผู้บรรยาย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคเข้ารับอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมารีนไทย ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ