การบริหารท่าเรือและงานเกี่ยวข้อง

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมน้ำลึกแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นหนึ่งในโครงการหลักของแผนดังกล่าว โดย ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 และ 2 มีผู้ประกอบการท่าเรือทั้งสิ้น 12 ราย แบ่งเป็นท่าเรือสาธารณะ 3 ราย ท่าเรือเฉพาะกิจ 9 ราย และกำลังก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2569 เป็นต้นไป

เพื่อให้การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องนี้

บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เข้ามาบริหารจัดการท่าเรือในลักษณะ Outsourcing เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. บริหารท่าเทียบเรือด้วยระบบ Port Management Information System หรือ PMIS และ อำนวยความสะดวกในการเดินเรือด้วยระบบ Vessel Traffic Management System หรือ VTMS
  2. ดูแลบำรุงรักษาร่องน้ำให้มีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. ดูแลรักษาสาธารณูปโภคทางน้ำเช่นทุ่นไฟจราจรทางน้ำ เรือตรวจการณ์
  4. ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทางบก จัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
  5. รักษาระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 9001, ISPS Code, และ ISO 14001
  6. ร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
  7. รายงานผลการดำเนินการของ กนอ. รวมถึงผลการปฏิบัติงานของมารีนไทย กรุ๊ป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าทำการบริหารจัดการท่าเรือ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่พึงพอใจเสมอมา