AMR Presents Simulations to MMTC เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดบรรยายนำเสนอข้อมูล Simulations แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

AMR Presents Simulations to MMTC

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดบรรยายนำเสนอข้อมูล Simulations แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ทำการจัดบรรยายและนำเสนอ ระบบจำลองการเดินเรือหลากหลายประเภท อาทิ ระบบจำลอง Offshore Simulation, Bridge Simulation, Crane  Simulation, Marine Simulation ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมี Mr.Guarav Chhabra ตัวแทนจากบริษัท ARI Simulation เป็นผู้บรรยาย รวมถึงหารือการพัฒนาโปรแกรมและแนวทางการวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมี นางสาวยุวัน กมลเวชช ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นายบดินทร์  ศรีมณี และคณะ ร่วมรับฟังการบรรยาย และหารือประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด และชมระบบจำลองการฝึก 4 ประเภท ได้แก่ 1.Officer Of the Watch Simulator (OOW), 2.Global Maritime Distress and Safety System Simulator (GMDSS), 3.RADAR & ECDIS Simulator, 4.Engine Room Simulator (ERS) ณ อาคารวิภากร ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

4
5
3

ARI Simulation จัดเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์อันดับหนึ่งในสามของผู้ผลิต Simulation ทั่วโลก ให้บริการได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยนักพัฒนาซอฟแวร์ของบริษัทฯ กว่า 200 ตำแหน่ง

ทางบริษัท บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่สละเวลาเยี่ยมชม และร่วมสนทนาพูดคุยเพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีในอนาคต มา ณ ที่นี้

6
8
10