AMR ร่วมงานครบรอบ 5 ปี ศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเลศรีราชา (Sriracha VTS)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประชุม กับสำนักงานควบคุมการจราจรทางทะเลศรีราชา กรมเจ้าท่า โดยมี นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี พร้อมแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ พัฒนพงศ์พิศาล ผอ. ศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเลศรีราชา (Sriracha VTS) โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งศูนย์ฯ และประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการของศูนย์ฯ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยภายในงานได้มีการนำอุปกรณ์ AIS, วิทยุสื่อสาร VHF และเสื้อชูชีพ จาก เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ไปร่วมโชว์ด้วย