AMR จัดอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/AM Air band Transceiver

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/AM Air band Transceiver ให้แก่เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบสื่อสาร
จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี คุณนิคม  เกตุมาโร ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสยามการเดินเรือ ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

4
5
6
8
9
10