25 ตุลาคม 2560 มารีนไทย กรุ๊ป25 ตุลาคม 2560 มารีนไทย กรุ๊ป