โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือ

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบอุปกรณ์ติดตามเรือและการติดตามควบคุมเฝ้าระวัง ตำแหน่งเรือ?ครั้งที่ 1?วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2558 โดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์?ด้านการประมงกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง