โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง