เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) มารีน เซอร์วิเทค และโรงเรียนสยามการเดินเรือ
ร่วมจัดงานการบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด และโรงเรียนสยามการเดินเรือ ร่วมจัดงานการบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษา การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ บนเรือเดินทะเล เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังต่างๆ ในการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น การบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
30
31
32
33