เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางนํ้า ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

ติดตั้ง VTMS2