ผลงานการจําหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจําลองทางเรือ

ผลงานการจําหน่ายและติดตั้งเครื่องมือฝึกจําลองทางเรือ

Marine Simulation System

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จํากัด

กุมภาพันธ์ 2562

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 8 Trainee Stations และ 2 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า

ตราอักษร STSTC รุ่น 1
Instructor Station, 16 Trainee
Stations และ 16 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วยเครื่องเรดาร์
/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ตราอักษร ARI รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations
และ Radar ARPA Keyboard

ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือ
ระบบ GMDSS

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

ตราอักษร STSTC รุ่น 1 Instructor Station, 5 Trainee Stations
และ 5 GMDSS Console

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)
ชุดฝึกจําลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือระบบ GMDSS และ ชุดฝึกจําลองการเดินเรือด้วย
เครื่องเรดาร์/อาร์ปา (RADAR/ARPA SIMULATOR) ตราอักษร ARI Simulation

โรงเรียนสยามการเดินเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

ชุดฝึกจําลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ (BRIDGE SIMULATOR)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ตราอักษร ARI Simulation รุ่น Bridge Simulator 240 Deg H.F.O.V.