06 การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวน้ำบรรทุกของเรือ