บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี 160 ปี สถาปนากรมเจ้าท่า

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 พลเรือเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง 160 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยมุ่งยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด