บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
งานจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2567

วันที่ 1-2 กันยายน 2566 บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2567 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ในการสัมมนา นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
สัมมนาฯ โดย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติกล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาฯ มี คุณจารุภา
วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำเสนอแผนงานการจ้างเหมาบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2567 โดยมี
เจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 41 คน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด จำนวน 15 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เสร็จสิ้นการสัมมนา
มีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยดีเสมอมา