ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ

ประเภทของทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ

1. ทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตทางข้างแนวทางเดินเรือ ( LATERAL MARKS )

 

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับแสดงขอบของร่องน้ำ เพื่อบอกแนวทางเดินเรือ จะใช้ร่วมกับทุ่นบอกทิศทางตามปกติ โดยทั่วไปจะใช้กับร่องน้ำแนวทางเรือเดินที่ได้กำหนดขอบเขตร่องน้ำไว้แน่นอนแล้ว โดยทุ่นเครื่องหมายเหล่านี้จะอยู่ทางด้านกราบซ้ายและกราบขวาของเส้นทางเดินเรือในทิศทางที่เรือแล่นเข้ามาจากทะเล ( from seaward ) เพื่อที่จะเข้าเทียบท่าเรือ, แม่น้ำ, ปากแม่น้ำหรือเส้นทางทางน้ำอื่น ๆ ที่มีทิศทางที่เรือแล่นเริ่มมาจากทะเล

ทุ่นแสดงขอบเขต
ทุ่นแจ้งสิ่งอันตราย

2. ทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตราย ( CARDINAL MARKS )

 

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่ใช้สำหรับบอกให้รู้ว่าทิศทางในการเดินเรือด้านใดเป็นด้านที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือและสามารถจะแล่นผ่านสิ่งอันตรายนั้น ๆ ได้ โดยเสี้ยวทั้งสี่ของทุ่นเครื่องหมายแจ้งสิ่งอันตรายที่วางไว้ในทิศทั้งสี่ คือ ทิศเหนือ, ทิศตะวันออก, ทิศใต้และทิศตะวันตกนั้น จะเป็นแบริ่งจริง คือ จะอยู่ระหว่างทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงใต้ – ตะวันตกเฉียงเหนือ นับจากจุดที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

3. ทุ่นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายโดดเดี่ยว ( ISOLATED DANGER MARKS )

 

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่สร้างขึ้นบนสิ่งอันตรายนั้นหรือทอดสมอไว้บนสิ่งอันตรายนั้น โดยบริเวณรอบ ๆ สิ่งอันตรายมีน้ำลึกพอที่เรือจะแล่นผ่านได้

4. ทุ่นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัย ( SAFE WATER MARKS )

 

เป็นทุ่นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่ารอบ ๆ บริเวณเครื่องหมายนั้นเป็นบริเวณที่ปลอดภัยเรือสามารถแล่นผ่านได้ เครื่องหมายเหล่านี้จะรวมถึงเครื่องหมายแสดงแนวกลางร่องน้ำและแสดงจุดกึ่งกลางร่องน้ำต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ทุ่นเครื่องหมายแสดงบริเวณที่ปลอดภัยยังสามารถใช้เป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณที่เริ่มเห็นฝั่ง หรือเป็นย่านเข้าใกล้ท่าเรือได้อีกด้วย

5. ทุ่นเครื่องหมายพิเศษ ( SPECIAL MARKS )

 

เป็นทุ่นเครื่องหมายต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์สำหรับใช้แสดงให้ทราบถึงพื้นที่บริเวณใด ๆ เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะหรือตามลักษณะที่แจ้งไว้ในเอกสารการเดินเรือต่าง ๆ แต่ไม่ประสงค์จะใช้ช่วยการเดินเรือเป็นสำคัญ เช่น เครื่องหมายแสดงที่ทิ้งมูลดิน, เครื่องหมายแสดงบริเวณการฝึกทางทหาร, เครื่องหมายแสดงสายเคเบิลและท่อ, เครื่องหมายแสดงปลายท่อทางระบายน้ำ, เครื่องหมายแสดงที่จอดเรือกักกันโรคติดต่อ, เครื่องหมายแสดงบริเวณที่หย่อนใจทางน้ำ (เช่น สนามกีฬาทางน้ำ)

วัสดุของทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ

1. ทุ่นประเภท Elastomer

2. ทุ่นประเภท Polyurethane

องค์ประกอบต่างๆของทุ่น

ขนาดของทุ่นต่างๆ

อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมสำหรับทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ

ไฟติดทุ่น ( Marine Lantern )

Solar Cell

12V solar Panels
High effciency, multicrylline PV modules

ระบบบริหารจัดการทุ่นด้วย AIS

Ais Solutions
Automatic Identification System

ระบบบริหารจัดการทุ่นด้วย GSM

Interaction of GSM enabled lantern with GSM network, gateway & user devies

GPS Synchronization

Mould-in graphics

Day marks

ช่องเก็บแบตเตอรี่

เชือกผูกทุ่น