โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือฯ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือฯ MIT สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้เปิดบริการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) สำหรับให้บริการรองรับเรือสินค้า เทกอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 11 ถนน ไอ – 7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากสภาพของวัสดุอุปกรณ์อันเป็นโครงสร้างของท่าเรือมีความชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่ง สทร. ได้สำรวจสภาพแล้วมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมคืนสภาพให้มีความพร้อมบริการรองรับการเทียบท่าของเรือสินค้าให้มีความสะดวกในการให้บริการ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ศึกษาการทรุดตัวหน้าท่าของท่าเรือ MIT ตลอดช่วงความยาวไม่น้อยกว่า 1,024 เมตร ที่ระยะความกว้างจากหน้าท่าไม่น้อยกว่า 30 เมตร และอุปกรณ์ประกอบท่าเทียบเรือที่จำเป็นในการประกอบกิจการ พบความเสียหายของโครงสร้างท่าเรือตลอดจนอุปกรณ์ระบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการปรับปรุงเร่งด่วนเพื่อรองรับเรือต่างๆ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตามแบบรูปรายการที่ได้ออกแบบรายละเอียดไว้ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การดำเนินงานได้แล้วเสร็จครบถ้วนพร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งมีคุณภาพของงานถูกต้องตามหลักการก่อสร้างที่ดีตามวัตถุประสงค์ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)