คณะผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระพุทธสิริโรจนนิคม โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ นางสาวจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ คณะผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย พร้อมรับพระราชทานเข็มที่ระลึกในโอกาสที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร